Blog 1 - Blog 2 -

Bijgebouw Met Rieten Dak

Published Jun 22, 22
7 min read

Houten Eiken bijgebouw

Zoek je een eiken bijgebouw? Oak Wood Projects ontwerpt uw bijgebouw op maat volgens de oude ambachtelijke technieken. Poolhouses, carports, overdekte terrassen, orangerieën of aanbouwen. Een bijgebouw wordt gebouwd op dezelfde locatie als het hoofdgebouw maar staat niet in directe verbinding met het hoofdgebouw door bijvoorbeeld een opening of deur. Hierin verschilt het bijgebouw met een aanbouw of uitbouw. In dit artikel leg ik je uit wat een bijgebouw is en waarom mensen ervoor kiezen om hem te bouwen.

Onze werkwijze

Oak Wood Projects ontwerpt uw bijgebouw op maat volgens de oude ambachtelijke technieken met de materialen van uw keuze. Eikenhouten (of andere houtsoorten) bijgebouwen, poolhouses, carports, guesthouses of stallingen vormen een ideale aanvulling voor uw tuin. Het plaatsen van losstaande bijgebouwen in de tuin zoals een tuinhuis, serre, schuurtje, poolhouse of garage is vergunningsplichtig. Onder voorwaarden kan een vrijstelling van de vergunningsplicht gelden. Hier vindt u de algemene voorwaarden die in heel Vlaanderen gelden. De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente. Voldoet uw ingreep niet aan de lokaal geldende voorwaarden voor vrijstelling, dan is het aanvragen van een vergunning verplicht. Dit moet uiteraard voorafgaand aan de werken gebeuren.

Algemene regels over vrijstelling en melding (Vlaams niveau)

Vrijstelling

Onder voorwaarden (zie hieronder) geldt in bepaalde gevallen een vrijstelling van de vergunningsplicht voor het optrekken van vrijstaande bijgebouwen in de zij- en/of achtertuin. Het kan hier gaan over een tuinhuis, poolhouse, vrijstaande carport, vrijstaande garage, vrijstaande terrasoverkapping, serre… De vrijstelling van vergunningsplicht geldt enkel als aan een aantal voorwaarden voldaan is:
 • Er geldt een maximum van 40 vierkante meter oppervlakte aan vrijstaande bijgebouwen per woning. Let op: ook reeds bestaande losstaande bijgebouwen worden hierbij meegerekend.
 • Als dit bijgebouw een woonfunctie heeft, is hiervoor altijd een vergunning en de medewerking van een architect verplicht. Dit geldt ook voor als woning gebruikte containers, mini-huisjes en andere constructies, tuinkantoren, ateliers enz. De vrijstelling geldt enkel voor bijgebouwen die in functie staan van bijvoorbeeld tuinonderhoud, tuinontspanning (vb tuinberging, poolhouse, …) of opslag (garage, carport, fietsenstalling, …).
 • De vrijstelling geldt enkel als de losstaande bijgebouwen:
  • een hoogte van 3,5 meter niet overschrijden (dit is de totale hoogte, gemeten tot het hoogste punt van het bijgebouw)
  • volledig binnen een straal van 30 meter van de woning opgetrokken worden
  • in de zijtuin 3 meter van de perceelsgrens blijven
  • in de achtertuin 1 meter van de perceelsgrens blijven of tegen een bestaande scheidingsmuur op de perceelsgrens gebouwd worden zonder de bestaande scheidingsmuur te wijzigen
 • De vrijstelling geldt niet als de losstaande bijgebouwen opgetrokken worden in ruimtelijk kwetsbaar gebied.
 • De algemene checklist "vrijstellingen" bevat nog aanvullende voorwaarden.
 • De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Voorbeeld:

Iemand wil in zijn achtertuin een vrijstaand tuinhuis plaatsen. Momenteel staat er al een serre van 15 m². Het vrijstellingsbesluit maakt het mogelijk om zonder stedenbouwkundige vergunning én zonder melding een tuinhuis te bouwen dat 25m² groot is (want 15 + 25 = 40) en lager dan 3,5 meter, mits aan alle voorwaarden  uit de checklist vrijstellingen voldaan is.

Eiken Bijgebouw

De functiewijzigingen kunnen enkel worden toegestaan als het gebouw of het gebouwencomplex gelegen is aan een voldoende uitgeruste weg, die op het ogenblik van de aanvraag reeds bestaat. De functiewijzigingen kunnen enkel worden toegestaan als het gebouw of gebouwencomplex bouwfysisch geschikt is voor de nieuwe functie. Een gebouw of gebouwencomplex is bouwfysisch geschikt voor een nieuwe functie als aan het gebouw of gebouwencomplex uit financieel of bouwtechnisch oogpunt geen ingrijpende werken uitgevoerd hoeven te worden voor de nieuwe functie.

, Revisie 1 Pagina 15 van 85 2. 3 Afwerkingsregel Mogelijkheden Codex Volgens art. 4 (wat is een bijgebouw). 4.3 van de Codex kan voor een perceel dat niet voor woningbouw bestemd is, desalniettemin een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een eengezinswoning worden afgegeven, indien voldaan is aan alle hiernavolgende voorwaarden:  de nieuwe woning is van:  hetzij het driegeveltype, in welk geval zij aangebouwd wordt bij een wachtmuur van een bestaande woning op een belendend perceel,  hetzij het gesloten bouwtype, in welk geval zij gebouwd wordt op een perceel dat gelegen is tussen twee wachtmuren;  het perceel waarop de nieuwe woning opgericht wordt, heeft een oppervlakte van ten hoogste 650 m²;  het bouwvolume van de nieuwe woning bedraagt ten hoogste 1.Deze mogelijkheden gelden niet in ruimtelijk kwetsbare gebieden. Zij gelden evenmin in het geval waarin een aanbouw bij de bestaande woning of woningen uitdrukkelijk verboden wordt door een specifiek ruimtelijk uitvoeringsplan of bijzonder plan van aanleg betreffende zonevreemde constructies (wat kost een houten bijgebouw). Mogelijkheden GRS Deze mogelijkheden betekenen dat in deze uitzonderlijke gevallen bijkomende woningen in het buitengebied kunnen gecreëerd worden, wat in strijd is met de bepalingen van het PRS en het GRS, waar staat dat in het RUP enkel de bestaande (effectieve en potentiële) zonevreemde woningen kunnen opgenomen worden.

Gezien de mogelijkheden voor wachtgevels zich inpast binnen de gewestelijke wetgeving op de ruimtelijke ordening, zijnde de mogelijkheden volgens art. kostprijs eiken bijgebouw. 4. 4.3 van de Codex, en het om een zeer beperkt aantal gevallen gaat (grootte-orde 3), is deze afwijking in die zin dan ook te verantwoorden. In het GRS staat trouwens in dezelfde alinea nog opgenomen dat nieuwe woningen in de open ruimte niet zijn toegelaten buiten de wettelijke mogelijkheden.

Anderzijds kan aangehaald worden dat het RUP eigenlijk geen uitspraak doet over deze woningen, gezien het RUP enkel van toepassing is op percelen met bestaande (effectieve en potentiële) zonevreemde woningen (vergunningsvrij bijgebouw). Eventueel nieuw op te richten woningen vallen hier dus niet onder. Onder “wachtmuur” wordt verstaan:  een wand die op 1 september 2009 deel uitmaakt van een dubbele wand, opgetrokken op de perceelsgrens;  een enkele wand die reeds op 1 september 2009 is opgetrokken tot tegen de perceelsgrens, en die beschermd is door een tijdelijke waterafstotende bekleding (eiken bijgebouw zelfbouwpakket prijs).

Vergunning Bijgebouw Aanvragen

4 Inventaris bouwkundig erfgoed Op 14 september 2009 stelde de administrateur-generaal van het VIOE de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed voor Vlaanderen vast. Hierdoor is er voor het eerst een eenduidige lijst van het in Vlaanderen gebouwde patrimonium met erfgoedwaarde. De vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed zorgt ervoor dat er voor het eerst een éénduidige en overzichtelijke lijst van het gebouwd patrimonium in Vlaanderen bepaald is.

Deze vrijwaring verschilt echter sterk van een bescherming als monument. Voor beschermde monumenten gelden immers alle juridische bepalingen uit het monumentendecreet - dakconstructie bijgebouw. Door de vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed treden een aantal andere wettelijke bepalingen in de Vlaamse decreet- en regelgeving in werking. Er gelden binnen het onroerend erfgoedbeleid, stedenbouwkundig, woon- en energieprestatiebeleid een aantal uitzonderingsmaatregelen ten gunste van gebouwen uit de vastgestelde inventaris, met als doel die zoveel mogelijk te vrijwaren.

de entiteit van het agentschap RO-Vlaanderen van het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, die met de zorg voor het onroerend erfgoed belast is, brengt een gunstig advies uit over de aanvraag. poolhouse. bijgebouw erfgrens buren.  Om een gebouw uit de vastgestelde lijst af te breken is altijd een stedenbouwkundige vergunning nodig.

 Een stedenbouwkundige vergunning is ook nodig om zonnepanelen of zonneboilers op een plat dak te plaatsen of te integreren in een hellend dak van een gebouw uit de lijst (kosten architect bijgebouw).  Gebouwen uit de lijst mogen afwijken van de geldende normen op het gebied van energieprestatie en binnenklimaat, voor zover die afwijking nodig is om de erfgoedwaarde van het pand in stand te houden.

Als de renovatiekosten meer bedragen, moet het gebouw worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Voor gebouwen uit de lijst geldt die 80%-regel niet. Op die manier wordt sociale huisvesting in deze gebouwen door renovatie gestimuleerd.  Zonevreemde gebouwen uit de lijst kunnen vlotter een nieuwe functie krijgen. Voor het geheel of gedeeltelijk wijzigen van het gebruik van een gebouw of gebouwencomplex dat is opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundige erfgoed, kan een vergunning worden verleend voor zover voldaan is aan de volgende voorwaarden: 1.

Slapen In Bijgebouw

de nieuwe functie laat de erfgoedwaarde ongeschonden of verhoogt ze; , Revisie 1 Pagina 17 van 85 MOGELIJKHEDEN VOLGENS DE VIGERENDE WETGEVING 2. 5 Natuur- en boswetgeving Voor beboste percelen of perceelsdelen blijven de bepalingen van het Bosdecreet van toepassing. Het oprichten van bouwkundige constructies kan niet toegestaan worden in zones die onder de toepassing van het Bosdecreet vallen, zelfs indien hiervoor geen bomen dienen gerooid te worden en dit volgens art.

Art. 96: behoudens machtiging van het Agentschap of in de gevallen en onder de voorwaarden voorzien in een goedgekeurd beheersplan, zijn ingrijpende wijzigingen en beschadigingen van de boden, de strooisel-, kruid-, of boomlaag verboden. Art. 97: $ 1. Onverminderd de verbodsbepalingen in wetten, decreten en reglementen is het, zonder toestemming van de eigenaar en machtiging van het Agentschap of zonder dat het bepaald is in het goedgekeurd beheersplan, in alle openbare bossen en voor wat de bosreservaten betreft, de commissie gehoord, verboden: 1.Dit betekent dat de mogelijkheden aangaande uitbreiden van het woonvolume, het oprichten van nieuwe bijgebouwen en het uitbreiden van de tuin (wat ook als ontbossing moet beschouwd worden), kunnen interfereren met de bos- en natuurwetgeving. De sectorale wetgeving blijft echter onverminderd van toepassing en kan niet door een RUP gewijzigd worden.

Bij de vergunningsaanvraag zal de aanvrager dus moeten bewijzen dat de vergunningsaanvraag niet in strijd is met bos- en natuurwetgeving. , Revisie 1 Pagina 18 van 85 3 PLANNINGSCONTEXT 3. 1 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen De gemeente Ruiselede situeert zich volledig in het buitengebied, dit is het gebied waar de open ruimte overweegt (houten poolhouse).

De verdere groei van linten en verspreide bebouwing in het buitengebied wordt tegengegaan om de resterende onbebouwde ruimte maximaal van versnippering en aantasting te vrijwaren. Binnen de gemeente Ruiselede is de N37 geselecteerd als primaire weg II. 3. 2 RSV in uitvoering Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen geeft aanleiding tot een beleid dat het buitengebied wil vrijwaren voor de essentiële functies landbouw, natuur en bos.

Veranda Bijgebouw000 ha agrarisch gebied, 150. houten bijgebouw. 000 ha natuurgebied, 53. 000 ha bosgebieden en 34. 000 ha andere groen gebieden vastgelegd in bestemmingsplannen. De eerste fase van het VEN heeft reeds heel wat gebieden voor natuur vastgelegd onder de vorm van GEN en GENO. Binnen de gemeente gaat het om grote delen van de groene gewestplanbestemmingen in het gebied te noorden van de Wantebeek.

Het bestaande gewestplan zijn voor deze gebieden voldoende om uitvoering te geven aan de visie op de agrarische structuur op Vlaams niveau. Deze gebieden werden beleidsmatig herbevestigd, zijnde de herbevestigde agrarische gebieden. Voor Ruiselede is dat het centrale stuk van de gemeenten en het zuidelijk stuk. Er werden binnen de gemeente nog geen natuurverwevingsgebieden aangeduid. zelfbouwpakket eiken bijgebouw.

3 Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West, Vlaanderen Bundelingsgebied Ruiselede maakt deel uit van het bundelingsgebied. Dit is een gebied met een intense dichtheid aan kernen, linten en verspreide bebouwing. Het strikter bundelen van wonen en werken naar een selectief aantal kernen volgens een gelijkmatig verspreid patroon van hoofddorpen en woonkernen moet deze zone beter structureren - burenrecht bijgebouw.

Natuurverbindingen Bij de herziening van het PRS wordt de omgeving van de Wantebeek en bovenlopen, tussen sint-Pietersveld, de Galatosbossen, de Vortebossen en de bossen van de vallei van de Wantebeek, aangeduid als rivier- en beekvalleien en de Poekebeek/Klaphullebeek/Bundingsbeek zijn aangeduid als natte ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang. De vallei van de Poekebeek en het Houtland (noorden van de gemeente) is daarenboven een stimulansgebied voor KLE.

Villabouw realiseren

Zoek je een villabouw?  Is het u droom om een luxe woning te bouwen of landhuis te bouwen en wil je geen genoegen nemen met een standaard woning? Dan is een villa bouwen wellicht iets voor u! Kom eens praten met Architect Gruwez, wij helpen u graag om uw droom te realiseren. Wij kunnen voor u het gehele traject verzorgen van het ontwerp van uw villabouw tot aan de oplevering, het ontwerp is werkelijk maatwerk. Weet u nog niet precies in welke stijl u uw villa wilt laten bouwen, dan hebben wij voor u genoeg keuzemogelijkheden. Samen met u schetsen en bouwen wij uw woning. Op onze website vindt u vele voorbeelden van villa’s die we door de jaren geen in deze bouwstijl hebben ontworpen.

VILLABOUW MODERN- LUXE VILLA BOUWEN

Bij architectenbureau Frank Gruwez kunt u terecht voor elk bouwtraject. Wij luisteren naar uw dromen en wensen en komen met een bouwplan voor uw woning. Dit bouwplan bevat als eerste een voorontwerp met schetsen. U bepaalt wat u wilt en welke materialen u wilt gebruiken. Wij bouwen uw moderne of klassieke villa op maat. Wij werken daarbij op een professionele en gestructureerde manier. Wij bouwen niet alleen uw villa uit, wij houden ook tijdens de villabouw contact met u als opdrachtgever. U wordt zo betrokken bij het hele bouwproces. Wil je graag een moderne villa bouwen? Architectenbureau Gruwez helpt u hierbij! Wij hebben jarenlange ervaring in het ontwerpen van moderne villabouw. Kom eens met ons praten, wij maken een passend ontwerp en u zal merken dat een moderne villa bouwen ook voor u mogelijk wordt. Houten Bijgebouwen realiseren met “Villabouw” is kiezen voor exclusiviteit en duurzaamheid. Wij doen er samen met U alles aan om dit waar te maken. Voor Houten Bijgebouwen bent U voor ons in de samenwerking de sleutel tot weer een tevreden klant. Reeds van in het begin bent U betrokken bij het ontwerp en de plannen. Nadat wij het Houten Bijgebouwen architectenplan hebben ontvangen, starten wij met het visualiseren van uw project. U bent al BINNEN IN UW WONING nog voor ze gebouwd is en nog voor de productie of de werf aanvangt! Met onze 3-dimensionale projectvoorstelling, voorkomen wij teleurstellingen en ontluiken tussen ons en de klant, erg leuke ideeën, DAT is nu net 1 van de meerwaarden die wij U aanbieden en waarom U voor ons gekozen heeft.

Deskundig en comfortabel uw luxe villa laten bouwen

De ervaring en vakmanschap van Architect Gruwez zorgt ervoor dat het het realiseren van een orginele villa van een leien dakje loopt. Ons bureau bouwt via een totaalformule, wat betekend dat wij voor alles zorgen. Het gaat ons om de kwaliteit van de bouw. De diensten en service naar u als klant staan bij ons daarbij centraal. Want er is geen betere reclame voor ons dan een tevreden klant. Onze totaalformule heeft voor u al het voordeel. Wij zijn een architectenbureau dat speciaal  en uniek bouwt, met verschillende exclusieve ontwerpen per jaar zijn we de koploper in Vlaanderen.

More from Spycam, Alarmsystemen

Navigation

Home

Latest Posts

Alarmsysteem Woning Den Haag

Published Jul 04, 22
6 min read

Alarmsysteem Via Voip

Published Jul 04, 22
10 min read

Veranda Vervangen Door Aanbouw

Published Jul 04, 22
6 min read